2010-11-22 23:10

101122 - EU måste agera mot Marocko

Sverige bör göra sitt yttersta för att påverka övriga medlemsländer inom EU att agera för västsahariernas rätt. Målet bör vara att frysa eller helt säga upp handelsavtalet med Marocko, skriver en rad organisationer gemensamt.

I  det handelsavtal som ingåtts mellan Marocko och EU har parterna i avtalets ingress understrukit den betydelse de fäster vid iakttagandet av prin- ciperna i FN-stadgan. Respekt för de mänskliga rättigheterna utgör själva grunden för avtalet. Formuleringen upprepas i huvud sak i artikel 2, en av avtalets portalparagrafer. I denna artikel anges att respekt för de mänsk- liga rättigheterna utgör en väsentlig beståndsdel av avtalet.

Det finns möjlighet för respektive avtalspart att sanktionera avtalsbrott. Enligt avtalet ska sådana åtgärder som minst stör avtalets funktion prioriteras. I det här fallet är det dock fråga om upprepade och allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/eu-maste-agera-mot-marocko_5712327.svd

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook